Projekty

loga unijne

Nasza firma  Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi AgeSoya Sp. z o.o
37-413 Huta Krzeszowska; ul. Długa 50 A otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  grant na realizację projektu.
Tytuł projektu  „Zwielokrotnienie ilości plonów uzyskiwanych z innowacyjnych odmian soi jako narzędzia do rozwiązywania problemu braku żywności na świecie”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałanie 2.4.1  Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Czas realizacji projektu  04.07- 03.10.2017 r.

http://poir.parp.gov.pl/lista-projektow/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-2-4-1-centrum-analiz-i-pilotazy-nowych-instrumentow-inno-lab-pilotaz-granty-dla-seal-of-excellence-nabor-1-2017-r